آخرين اخبار
كد خبر : ۳۵۷۶۳
زمان ارسال :‌ ۱۰:۵۹ ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
چاپ خبر
دسته بندي : آخرین اخبار
تعداد نظرات : 0

از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شد

اسامی نامزدهای تأییدشده مجلس خبرگان رهبری به تفکیک استان و تعداد کرسی+جدول

در خبر زیر اسامی نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری طبق آمار رسمی ستاد انتخابات کشور قابل مشاهده است.
خبرگزاری فارس: اسامی نامزدهای تأییدشده مجلس خبرگان رهبری به تفکیک استان و تعداد کرسی+جدول                


 در اطلاعیه شماره 6 ستاد انتخابات کشور, اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نامزدهای واجد شرایط اعلام شد.


آذربایجان شرقیفارس
آذربایجان غربیقم
اردبیلقزوین
اصفهانکردستان
البرزکرمان
ایلامکرمانشاه
بوشهرکهگیلویه‌و بویراحمد
تهرانگلستان
چهارمحال و بختیاریگیلان
خراسان جنوبیلرستان
خراسان رضویمازندران
خراسان شمالیمرکزی
خوزستانهرمزگان
زنجانهمدان
سمنانیزد
سیستان و بلوچستان***

  

استان آذربایجان شرقی
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1محمدتقیپورمحمدیسلطانعلی5
2جوادحاجی‌زاده‌کلجاهیکاظم
3محمدفیضیمحمدقلی
4محسنمجتهدشبستریکاظم
5علیملکوتیمسلم
6هاشمهاشم‌زادهقربان

 

استان آذربایجان غربی
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1عسکردیربازنوروزعلی3
2عباسشاه‌رفعتیمحمدعلی
3میرعلی‌اکبرقریشیمیرمحمدآقا

 

استان اردبیل
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1سیدحسنعاملی‌کلخورانسیدفیروزالدین2
2میرفخرالدینموسوی‌ننه‌کرانمیرمحمد

 

استان اصفهان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1حمیدالهی‌دوستمحمود5
2عبدالامیرخطاطمهدی
3حسن‌آقاشریعتی نیاسرآقاعلی
4سیدیوسفطباطبایی‌نژادحاج‌میرزاعلی
5عبدالمحمودعبداللهیمحمدعلی
6محمدعمومیحسین
7سیدمحمدعلیفقیهیسیدمصطفی
8محسنفقیهی‌سرشکیاحمد
9عبدالرسولقاسمی‌کجائیحسین‌علی
10اصغرمتین‌پورغلامحسین
11منصورمظاهری‌کرونیمحمد
12مرتضیمقتداییآیت‌الله‌میرزامحمود
13سیدابوالحسنمهدویسیدبهاءالدین
14عبدالنبینمازیاحمد

 

استان البرز
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1حسینتاج‌آبادیعلی2
2علیرحمانی‌فردمحمد
3صادقرزاقیمحمدمهدی
4محسنکازرونعلیرضا
5سیدمحمدعلیمدرسی‌مصلیآقاجواد
6سیدمحمدمهدیمیرباقریسیدحسن

 

استان ایلام
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1مهدیخطیبیجلیل1
2سیدمحسنسعیدی‌گلپایگانیسیدمحمدرضا

 

استان بوشهر
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1سیدهاشمحسینیسیدمحمد1

 

استان تهران
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1عباسعلیاختریمحمدحسین16
2محسناسماعیلیعزیزالله
3علیرضااعرافیمحمدابراهیم
4محمدآقاامامیمیرزاابوتراب
5سیدمحمدعلیامینعلینقی
6محمدباقرباقریاسدالله
7سیدهاشمبطحائیعباس
8محمدعلیتسخیریعلی‌اکبر
9احمدجنتیهاشم
10ابراهیمحاج‌امینی‌نجف‌آبادیحسین
11محمدصادقحایریشیخ‌عبدالحسین
12سیدهاشمحمیدیسیدابوالقاسم
13حمیدحوالی‌شهریاریعزیزالله
14قربانعلیدری‌نجف‌آبادیاسدالله
15حسنروحانیاسدالله
16محمدحسنزالیعبدالعلی
17سیدمحمدسجادی‌عطاآبادیابوالحسن
18نصرالهشاه‌آبادیمحمدعلی
19سیدحامدطاهریسیدمحمد
20سیدمحمودعلویسیدرضا
21غلامرضافیاضیاسداله
22محسنقمیحسین
23سیدصادقمحمدی‌جزه‌ئیسیدحسین‌علی
24محمدمحمدی‌نیکاسمعیل
25سیدمحمدرضامدرسی‌مصلیآقاجواد
26تقیمصباحمرحوم‌باقر
27غلامرضامصباحی‌مقدماسمعیل
28محمدعلیموحدیحاج‌شیخ‌عباس
29علیمومن‌پورعباس
30سیدابوالفضلمیرمحمدیسیدحسین
31محمدرضاناصری‌کوچه‌بیوکمحمدرضا
32اکبرهاشمی‌بهرمانیعلی
33محمدیزدیحاج‌شیخ‌علی

 

استان چهارمحال و بختیاری
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1علیرضااسلامیانعبدالحسین1
2محمدعلیخزاییلیعبداله
3رضامختاری‌اسفیدواجانیامیر

 

استان خراسان جنوبی
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1محمدابراهیمربانی‌مهموییمحمدعلی1
2سیدابراهیمرییس‌الساداتیسید

 

استان خراسان رضوی
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد‌کرسی
1سیداحمدحسینیمیرزاعرب6
2سیدمجتبیحسینیسیدجلیل
3سیدمحمدسعیدی‌گلپایگانیسیدمحمدرضا
4حسنعالمیرجبعلی
5محمدمهدیعباسی‌آغویهادی
6محمدهادیعبدخدائیغلامحسین
7سیداحمدعلم‌الهدیسیدعلی
8علیقربانیحسین
9سیدمحمودمدنی‌بجستانیسیدجواد
10سیدمحمودهاشمی‌شاهرودیسیدمحمدعلی

 

استان خراسان شمالی
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1حبیب اللهمهمان نوازمرادعلی1

 

استان خوزستان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1محمدحسیناحمدیعلی اصغر6
2محسنحیدری‌آل‌کثیریعبید
3سیدعلیشفیعیسیدمحمدرضا
4عبدالکریمفراحانیبلاسم
5علیفلاحیانعبدالله
6عباسکعبی‌نسبمحمد
7سیدمحمدعلیموسویسیدمحمدآقا

 

استان زنجان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1عبداللهامیرخانینظامعلی1
2محمدحاجی‌ابوالقاسم‌دولابیمحمود
3جوادمجتهدمحسن
4اسمعیلنوریحسنعلی

 

استان سمنان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1سیدمحمدشاهچراغآقاسیدحسن1

 

استان سیستان و بلوچستان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1محمدحسینبیاتیاردوان2
2علی احمدسلامیعلی‌محمد
3عباسعلیسلیمانی‌اسبوکلاییعلیجان

 

استان فارس
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1اسداللهایمانیمحمدصادق5
2احمدبهشتیجانبابا
3سیدعلی‌اصغردستغیبسیدعلی اکبر
4علیشیخ موحدمحمدعلی
5غلامعلیصفائیعلی
6علیعدالتابوطالب
7سیدمحمدفقیهسیدهدایت‌الله
8علی اکبرکلانتریغلامعباس

 

استان قزوین
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1علیاسلامیاحمد2
2مجیدتلخابیغضنفر
3محمودرجبیغلامحسین

 

استان قم
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1محمددانش‌زادهعباس1
2میثمدوست محمدیحبیب الله
3محمدفائزیعلی اکبر

 

استان کردستان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1انورآدمیرشید2
2اقبالبهمنیابراهیم
3عبدالرحمانخداییمصطفی
4فایقرستمیعبدالقادر

 

استان کرمان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1محمدبهرامی خوشکارحسین3
2سیداحمدخاتمیسیدمهدی
3احمدشیخ بهاییجواد
4سیدجلیلصدرطباطباییسیداحمد
5امان اللهعلی مرادیعبدالله

 

استان کرمانشاه
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
1محمودمحمدی عراقیجعفر بهاالدین2
2علیرضامستشاریمرتضی
3حسنممدوحیمحمدحسین
4اماننریمانینریمان

 

استان کهگیلویه و بویر احمد
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1سیدشرف الدینملک حسینیسیدکرامت‌الله1
2سیدمحمدکاظمموسوی نسبموسی

 

استان گلستان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1حسینعلیسعدیمحمدسعید2
2عبدالهادیمرتضوی شاهرودیسیدمحمد
3سیدکاظمنورمفیدیسیدمهدی

 

استان گیلان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1احمدپروائی ریکقلی4
2سیدعلیحسینی‌اشکوریسیدمحمد
3حسینردائیجمال
4رضارمضانیعباس
5مهدیرهنماحسن
6سیدمحمدصادقعلم الهدیعبدالهادی
7زین العابدینقربانیغلامحسن

 

استان لرستان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1سیدمحمدتقیشاهرخیسیدعلی‌نقی2
2احمدمبلغیماشاءالله
3هاشمنیازیغلامرضا

 

استان مازندران
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1صادقاردشیر لاریجانیهاشم4
2سیدصادقپیشنمازیسیدمهدی
3سیدرحیمتوکلسیدتقی
4علی اکبرسیفی کناریحاجی گل
5نوراللهطبرسیحسن
6محمدحسنگلی شیردارعبدالحسین
7علیمعلمیغلامحسین
8الله وردیمقدسی فردحمزه

 

استان مرکزی
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1احمددانش زادهمحمد2
2کاظمسپاسی‌آشتیانیابوالفضل
3احمدمحسنی گرکانیعلی اصغر
4محسنمحمدی عراقیعطاالله
5سیدجوادموسویسیدمحمدتقی

 

استان هرمزگان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1غلامعلینعیم‌آبادیقدرت‌الله1

 

استان همدان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1علیرازینیمحمود آقا2
2حبیب اللهشعبانی موثقیعین الله
3غیاث الدینطه محمدیعباسعلی
4سیدمصطفیموسوی فرازسیداکبر

 

استان یزد
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
1سیدروح اللهصدرساداتیسیدمهدی1
2سیدمحمودرضامحصل همدانیسیدعبدالوهاب
3ابوالقاسموافیمحمود


منبع : فارس

كلمات كليدي : انتخابات ، انتخابات خبرگان رهبری ، تائیدصلاحیت ، اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده خبرگان رهبری
كد تبليغاتي كمپين
اتحاديه كشورهاي وارث تمدن ايراني


براي حمايت از كمپين كد فوق را در سايت و يا وبلاگ خود كپي نماييد.