آخرين اخبار
كد خبر : ۳۷۰۵۴
زمان ارسال :‌ ۵:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
چاپ خبر
دسته بندي : آخرین اخبار
تعداد نظرات : 0

اسامی نامزدهای انتخابات تهران و اقلیت‌های دینی برای مجلس یازدهم - 3

ادامه:

1271- خانم نسرین مهدوی نرگس آباد فرزند سعیداله کد نامزد 8242

1272- آقای سجاد مهدوی نوین فرزند احد کد نامزد 8244

1273- آقای حمیدرضا مهدیان فرزند عبدالله کد نامزد 8246

1274- آقای محسن مهدیان چاوگانی فرزند اکبر کد نامزد 8247

1275- خانم صدیقه مهدی ایرائی فرزند سید احمد کد نامزد 8248

1276- خانم فائزه مهدی پناه فرزند خدارحم کد نامزد 8249

1277- آقای فرشاد مهدی پور فرزند کریم کد نامزد 8251

1278- خانم زهرا مهدی زاده فرزند محمد کد نامزد 8254

1279- آقای عبدالهادی مهربخش فرزند غلام کد نامزد 8262

1280- آقای حمید مهری اربط فرزند رضا کد نامزد 8269

1281- آقای رامین مهمان پرست نودهی فرزند داود کد نامزد 8271

1282- آقای مهدی موحدی بکنظر فرزند پیرمحمد کد نامزد 8278

1283- خانم اعظم موخواه فرزند حسن کد نامزد 8279

1284- آقای مهدی مودت فرزند طاهر کد نامزد 8281

1285- خانم زینب موذن کلور فرزند محمد کد نامزد 8282

1286- آقای میثم موسائی فرزند صدراله کد نامزد 8284

1287- خانم بتول سادات موسوی فرزند یحی کد نامزد 8286

1288- خانم رقیه السادات موسوی فرزند میرحبیب کد نامزد 8287

1289- خانم زهره سادات موسوی فرزند سیدعبدالنبی مشهور به زهرا کد نامزد 8289

1290- آقای سیدحجت اله موسوی فرزند سیدقاسم کد نامزد 8292

1291- آقای سیدحسین موسوی فرزند سیدکرم کد نامزد 8295

1292- آقای سیدحمید موسوی فرزند سیدمحمد مشهور به- کد نامزد 8296

1293- آقای سیدسعید موسوی فرزند سید عباس کد نامزد 8297

1294- آقای سیدعلی موسوی فرزند سید موسی مشهور به موسوی خراسانی کد نامزد 8299

1295- آقای سیدغفور موسوی فرزند سیدجلال کد نامزد 8411

1296- آقای سیدفرید موسوی فرزند سید عبداله کد نامزد 8414

1297- آقای سیدناصر موسوی فرزند میرمحمد کد نامزد 8416

1298- آقای سیدنظام الدین موسوی فرزند سیدجواد مشهور به- کد نامزد 8417

1299- آقای میرمصطفی موسوی فرزند میرفاضل کد نامزد 8419

1300- خانم فاطمه سادات موسوی بیوکی فرزند سیدعلی اکبر مشهور به فاطمه کد نامزد 8425

1301- آقای رضا موسوی راد فرزند میرحیدر مشهور به-- کد نامزد 8429

1302- آقای سیدمحسن موسوی شهری فرزند سیدمحمود کد نامزد 8441

1303- خانم سمیه سادات موسوی فر فرزند سیدجلال کد نامزد 8442

1304- خانم نجمه سادات موسوی فر فرزند سید جلال کد نامزد 8445

1305- آقای سیدعبدالرسول موسوی ناصرآباد فرزند سید حیدر مشهور به رسول کد نامزد 8447

1306- خانم حسنی السادات میبدی فرزند سیدعلی کد نامزد 8456

1307- آقای سیدرضا میراشرفی فرزند سیدحجت کد نامزد 8459

1308- آقای سیدمحمد میرتبار فرزند سید یحیی کد نامزد 8464

1309- آقای حسن میرزاخانی فرزند احمد کد نامزد 8467

1310- آقای یوسف میرزازاده فرد فرزند سلطانعلی کد نامزد 8468

1311- آقای حمیدرضا میرزائی گرکانی فرزند عباس کد نامزد 8479

1312- آقای مجتبی میرسراجی فرزند ابوالفضل کد نامزد 8485

1313- آقای سیدعلی میرفخرائی فرزند سید احمد کد نامزد 8491

1314- آقای سیدعباس میرکاظمی فرزند سید حسین کد نامزد 8492

1315- آقای سیدداود میرمحمدی فرزند سید علی کد نامزد 8495

1316- آقای سیدمیثم میرمحمدی فرزند سیدمحمدحسین کد نامزد 8496

1317- آقای سیدداود میرمعینی فرزند سید شفیع کد نامزد 8497

1318- آقای سیدیداله میرنظامی فرزند سیدنعمت اله کد نامزد 8498

1319- آقای سیدحسین میرهادی فرزند سیدعلی مشهور به شفافیت کد نامزد 8499

1320- آقای محمد میری فرزند اسماعیل مشهور به پیرمراد کد نامزد 8512

1321- آقای سیدعزیزاله میریوسفی فرزند رحیم کد نامزد 8515

1322- آقای الیاس نادران فرزند حیدرعلی کد نامزد 8516

1323- آقای احمد نادری فرزند حسین کد نامزد 8517

1324- آقای سعید نادری فرزند محمد کد نامزد 8518

1325- آقای سیدوحید نادری فرزند سیدتقی مشهور به ندارم کد نامزد 8519

1326- آقای علی اصغر نادری فرزند علی اکبر کد نامزد 8521

1327- آقای خشایار نادی فرزند بهرام کد نامزد 8525

1328- خانم فوزیه ناصرقرائی فرزند محمد حسین کد نامزد 8541

1329- خانم لیلا ناصری فرزند علی کد نامزد 8545

1330- آقای محمدعلی ناصری کوچه بیوک فرزند محمدرضا مشهور به ناصری یزدی کد نامزد 8546

1331- آقای محمد ناظمی اردکانی فرزند ابراهیم کد نامزد 8549

1332- خانم بتول نامجو فرزند حسین کد نامزد 8551

1333- آقای جواد نامجومنش فرزند محمود کد نامزد 8552

1334- آقای رضا نامور فرزند علی کد نامزد 8554

1335- آقای صمد نائیج بندپی فرزند علی اکبر کد نامزد 8557

1336- آقای سیدمحمود نبویان فرزند مهدی کد نامزد 8559

1337- آقای حبیب نبی زاده فرزند عباس کد نامزد 8561

1338- آقای علیرضا نجابت فرزند احمد کد نامزد 8565

1339- آقای علی نجات بخش اصفهانی فرزند احمد کد نامزد 8566

1340- خانم طاهره نجار فرزند عباس کد نامزد 8567

1341- آقای بابک نجف آبادی پور فرزند اسداله کد نامزد 8569

1342- خانم سوده نجفی فرزند اکبر کد نامزد 8572

1343- آقای محمدرضا نجفی فرزند امیر مشهور به علیرضا کد نامزد 8575

1344- آقای مهدی نجفی فرزند مسلم کد نامزد 8576

1345- آقای ضیاءالدین نجفی جیلانی فرزند شریف حسن مشهور به مهندس جیلانی کد نامزد 8577

1346- آقای مرتضی نجفی علمی فرزند اسداله کد نامزد 8578

1347- آقای علی نخعی فرزند اسمعیل کد نامزد 8581

1348- آقای محمود نصرآبادی فرزند علی اکبر کد نامزد 8594

1349- آقای علی نصرتی عربشاه خان فرزند علی کد نامزد 8597

1350- آقای مهدی نصرتی نیگجه فرزند عیسی کد نامزد 8598

1351- آقای علی اصغر نظامپور فرزند اقبال مشهور به- کد نامزد 8615

1352- خانم آذر نظری فرزند علی رضا کد نامزد 8617

1353- آقای مرتضی نظری سرابی فرزند یداله کد نامزد 8629

1354- خانم غزاله نظری عارف فرزند مصطفی کد نامزد 8641

1355- آقای اکبر نظیفی فرزند کاظم کد نامزد 8644

1356- آقای ابراهیم نعمتی فرزند اسماعیل کد نامزد 8646

1357- آقای حمید نعمتی فرزند حمزه کد نامزد 8649

1358- آقای سیدجواد نعمتی فرزند میرفاضل کد نامزد 8652

1359- آقای میثم نعمتی فرزند علی برار کد نامزد 8654

1360- آقای محمدرضا نعمتی ام آباد فرزند شکراله کد نامزد 8655

1361- آقای منصور نقدی فرزند احمد کد نامزد 8661

1362- آقای احمد نقی زاده فرزند علی کد نامزد 8669

1363- آقای لطیف نکوئی شهرکی فرزند آیت الله کد نامزد 8672

1364- آقای ابراهیم نگاهیان مبارک آباد فرزند بهلول مشهور به نظری کد نامزد 8674

1365- آقای موسی نوابی فرزند اقامیر کد نامزد 8675

1366- آقای ابوالفضل نوائی فرزند رمضان کد نامزد 8676

1367- آقای بیژن نوباوه وطن فرزند علی اکبر کد نامزد 8677

1368- آقای مرتضی نوجوان فرزند امیر کد نامزد 8681

1369- آقای علی نورافکن فرزند سعداله کد نامزد 8682

1370- آقای حامد نوراللهی فرزند فرض اله کد نامزد 8684

1371- خانم حانیه نورالهی فرزند محسن کد نامزد 8685

1372- خانم شراره نورگستر فرزند محمود کد نامزد 8689

1373- آقای کمال نوروزی فرزند عباس کد نامزد 8692

1374- آقای مهدی نوروزی فرزند رمضان کد نامزد 8694

1375- آقای مهدی نوروزی فرزند محسن کد نامزد 8695

1376- آقای مسعود نوروزی پرکاپشتی فرزند محمد کد نامزد 8696

1377- آقای علی نوری فرزند مصطفی کد نامزد 8711

1378- آقای رضا نوری قزلجه فرزند سلمان کد نامزد 8715

1379- خانم عاطفه نوری قنبلانی فرزند رشید کد نامزد 8716

1380- آقای مهدی نوری کاردر فرزند محمود کد نامزد 8717

1381- آقای پیمان نوشادی فرزند خسرو کد نامزد 8719

1382- آقای احمدرضا نوشین فر فرزند رضا کد نامزد 8721

1383- خانم فریبا نیازپور فرزند محمد کد نامزد 8722

1384- آقای عیسی نیک بخت فرزند امراله مشهوربه امیر کد نامزد 8728

1385- خانم طیبه نیک رفتار فرزند غلامحسین کد نامزد 8744

1386- آقای محمدجواد نیک فر فرزند مرادقلی کد نامزد 8746

1387- آقای محمدحسین نیک نام فرزند محمود کد نامزد 8748

1388- آقای جواد نیکی ملکی فرزند حسین کد نامزد 8756

1389- آقای علی نیلی احمدآبادی فرزند جعفر مشهور به-- کد نامزد 8759

1390- خانم زهرا هادیان رسنان فرزند علیرضا کد نامزد 8762

1391- آقای صادق هادی پور فرزند حسینقلی کد نامزد 8766

1392- آقای حسن هاشم پوردستجردی فرزند محمد کد نامزد 8774

1393- آقای سیدغلامرضا هاشمی فرزند محمدآقا کد نامزد 8778

1394- آقای سیدمهدی هاشمی فرزند سیدمحمد کد نامزد 8781

1395- آقای علی هاشمی فرزند حشمت اله کد نامزد 8784

1396- آقای کیومرث هاشمی فرزند شمس الدین کد نامزد 8786

1397- خانم منصوره سادات هاشمی فرزند سید جبار کد نامزد 8789

1398- آقای سیدجلال هاشمی انجه فرزند رضا مشهور به-- کد نامزد 8794

1399- آقای جعفر هاشمی پور فرزند محمدعلی کد نامزد 8795

1400- آقای سیدعلیرضا هاشمی نکو فرزند سیدمهدی مشهور به نکو کد نامزد 8812

1401- آقای ستار هدایت خواه فرزند شهباز مشهور به دکتر هدایتخواه کد نامزد 8818

1402- آقای علی اصغر هدایتی فرزند حسین کد نامزد 8821

1403- آقای علی رضا هدایتی فیروزآبادی فرزند محمد کد نامزد 8824

1404- آقای خسرو همت پورفرخی فرزند عبداله کد نامزد 8827

1405- خانم فاطمه هنرور فرزند گل محمد کد نامزد 8847

1406- آقای سیدمنصور هود فرزند سید علی کد نامزد 8848

 1407- خانم نرگس هوشمند فرزند علی کد نامزد 8849

1408- آقای مصطفی واحدشیرتری فرزند گل محمد مشهور به شیرتری کد نامزد 8851

1409- خانم فاطمه واسعی فرزند عسکری کد نامزد 8854

1410- آقای علی واشقانی فراهانی فرزند ذبیح اله کد نامزد 8856

1411- خانم فاطمه واعظ جوادی فرزند اسماعیل مشهور به جوادی کد نامزد 8859

1412- آقای رضا واکف فرزند اسلام مشهور به- کد نامزد 8865

1413- آقای صادق واله فرزند طاهر کد نامزد 8867

1414- خانم راضیه وثوقی فرزند مرتضی کد نامزد 8872

1415- خانم لیلا وثیقی محمود فرزند محمد کد نامزد 8875

1416- خانم رقیه ودایع خیری فرزند غلامحسین کد نامزد 8878

1417- آقای اسماعیل وزیری فرزند محمد کد نامزد 8892

1418- خانم زینب وطن پرست فرزند محمد کد نامزد 8898

1419- خانم سیده فاطمه وفائی فرزند سیدحیدر کد نامزد 8914

1420- آقای محمدحسن وکیل پور فرزند قربان مشهور به حسن کد نامزد 8916

1421- آقای مهدی وکیل پور فرزند جعفر مشهور به وکیلی _وکیلی پور کد نامزد 8917

1422- آقای سعید وکیلی فرزند عباس کد نامزد 8918

1423- آقای محمدعلی وکیلی فرزند ظفر کد نامزد 8919

1424- خانم سیمین سادات وهاب زاده مقدم فرزند سید کمال کد نامزد 8921

1425- آقای بهادر ولی زاده ریخانی فرزند شریف کد نامزد 8926

1426- آقای محمدحسین یادگاری فرزند نعمت اله کد نامزد 8929

1427- آقای مرتضی یاراحمدی فرزند علی محمد مشهور به کیوان کد نامزد 8941

1428- آقای مدبر یارمحمدی فرزند بختیار کد نامزد 8944

1429- آقای موسی یارمحمدی سیسی فرزند رضاقلی کد نامزد 8945

1430- آقای وحید یامین پور فرزند غلامرضا کد نامزد 8946

1431- خانم مریم یاورزاده مرزبالی فرزند رحمن کد نامزد 8947

1432- آقای علی اصغر یاوری فرزند نصرت اله مشهور به گلپایگانی کد نامزد 8948

1433- آقای علی لیالی فرزند محممدعلی کد نامزد 8951

1434- آقای رهام یزدان پناه فرزند خیرالله کد نامزد 8954

1435- آقای کیومرث یزدان پناه درو فرزند مسلم کد نامزد 8955

1436- آقای کیارش یزدان فر فرزند علی اکبر کد نامزد 8957

1437- آقای مهدی یزدی فرزند سبزعلی کد نامزد 8959

1438- آقای سیدیاسین یزدی امیرخیز فرزند سیدرضا کد نامزد 8961

1439- آقای سیدعلی یزدی خواه فرزند سیدحسین کد نامزد 8962

1440- آقای محمدحسین یزدی نظری نژاد فرزند عباس کد نامزد 8965

1441- آقای جعفر یعقوبی فرزند رجبعلی کد نامزد 8967

1442- آقای رئوف یعقوبی فرزند علی کد نامزد 8968

1443- آقای علی یعقوبی فرزند اکبر کد نامزد 8971

1444- آقای محمد یکرنگی فرزند یداله کد نامزد 8974

1445- آقای کمال یگانه فر فرزند سعید کد نامزد 8975

1446- آقای حسین یوسفوند فرزند رحیم کد نامزد 8976

1447- آقای آرش یوسفی فرزند علی اصغر کد نامزد 8977

1448- آقای براتعلی یوسفی فرزند غلامرضا کد نامزد 8978

1449- آقای علی یوسفی فرزند ابوالحسن کد نامزد 8981

1450- آقای محمدمهدی یوسفی فرزند حسین کد نامزد 8984

1451- آقای هادی یوسفی تربتی فرزند قدیر مشهور به تربتی کد نامزد 8987

1452- خانم عاطفه یوسفی خواه فرزند برات کد نامزد 8989

1453- خانم طیبه یوسفیه فرزند قدیرعلی کد نامزد 8992

ضمنا اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنجشنبه مورخ 1398.11.24 آغاز می شود و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

عیسی فرهادی سرتنگی فرماندار شهرستان تهران

مرکز حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیسمنبع : ایسنا

كلمات كليدي :
كد تبليغاتي كمپين
اتحاديه كشورهاي وارث تمدن ايراني


براي حمايت از كمپين كد فوق را در سايت و يا وبلاگ خود كپي نماييد.