كد خبر : ۱۳۱۲۸ | زمان ارسال :‌ ۱۴:۰۰ ۱۳۸۸/۳/۱۸

كارت شناسايي نمايندگان نامزدها دستي صادر مي شود

در اطلاعيه ستاد انتخابات وزارت کشور آمده است با وجود اين كه كميته فناوري اطلاعات و آمار ستاد انتخابات كشور با تهيه نرم افزار و طراحي سايت اين امكان را براي ستادهاي نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري فراهم كرده بود تا بدون مراجعه جداگانه و متعدد به فرمانداري ها اسامي و اطلاعات نمايندگان را در سايت وارد كرده و در نهايت با مراجعه به فرمانداري كارت شناسايي آنها را دريافت كنند اما مسئولين ستادهاي نامزدها ضمن استقبال از اين طرح درخواست كردند به دليل كمبود زمان اين كار به صورت دستي انجام شود. ستاد انتخابات كشور نيز در جهت تعامل بيشتر با نامزدها با اين درخواست موافقت كرده و با صدور بخشنامه اي به فرمانداران سراسر كشور دستورالعمل صدور كارت به صورت دستي را صادر نمود. متن بخشنامه ستاد انتخابات كشور كه روز جمعه 15/3/88 به فرمانداران ارسال شده است به اين شرح مي باشد: «فرمانداران محترم سراسر كشور سلام عليكم بدينوسيله به اطلاع مي¬رساند كه عليرغم آماده بودن نرم افزار رايانه¬اي براي صدور كارت شناسايي نمايندگان نامزدهاي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به صورت رايانه¬اي، پيرو درخواست بعضي از ستادهاي مركزي تبليغات انتخاباتي نامزدها مبني بر عدم توانايي آنها در ورود اطلاعات نمايندگان نامزدها در سايت اينترنتي مربوطه و به جهت زمينه سازي مناسب براي حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي، دستور فرماييد به قيد فوريت پس از تحويل دو قطعه عكس، كپي شناسنامه و ارائه ليست از سوي ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها، مطابق دستورالعملي كه متعاقباً ارسال خواهد شد وطبق نمونه¬هاي پيوستي، كارت شناسايي جهت كليه نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي آن شهرستان صادر گردد. » در ضمن روز 15/3/88 ستاد انتخابات كشور با ارسال نامه اي به روساي ستادهاي مركزي نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، ضمن تشريح تمهيداتي كه براي صدور كارت شناسايي نمايندگان نامزدها در نظر گرفته شده بود اعلام كرد كه ستادهاي مركزي نامزدها بايد به ستادهاي نامزدها در شهرستان ها دستور دهند تا ليست مكتوب نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي را به همراه مدارك خواسته شده تا 5 روز قبل از برگزاري انتخابات به فرمانداران تحويل دهند تا كارت شناسايي آنها صادر شود. متن اين نامه نيز بدين شرح است: « رؤساي محترم ستاد هاي مركزي تبليغات انتخاباتي نامزدهاي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري سلام عليكم پيرو برگزاري جلسه با نمايندگان ستادهاي مركزي تبليغات انتخاباتي نامزدهاي دهمين دوره رياست جمهوري در مورد ثبت نام نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي و صدور كارت رايانه اي آنان موارد ذيل را به اطلاع مي رساند: 1- حضور تمامي نمايندگان نامزدها در كليه شعب اخذ رأي، بعنوان يكي از اهداف محوري ستاد انتخابات كشور در برگزاري انتخابات مورد توجه جدي بوده و لذا چند ماه پيش از برگزاري انتخابات، اين مورد ابتدا از سوي ستاد انتخابات كشور در مصاحبه و اطلاعيه ها عنوان شد و از نامزدها درخواست گرديد كه از اين امكان قانوني استفاده نموده و صحت برگزاري انتخابات و صيانت از آراء مردم و رعايت كامل حقوق قانوني نامزدها را نظاره گر باشند. با بررسي انتخابات گذشته، مشخص گرديد كه سيستم قبلي كه مبتني بر تحويل مدارك نمايندگان نامزدها به فرمانداريها بود، داراي نواقص و كاستيهايي مي باشد. 2- از آنجايي كه در انتخابات گذشته، هنگام تحويل مدارك مورد نياز جهت صدور كارت نمانيدگان نامزدها(عكس، تصوير شناسنامه) به فرمانداريها، مدارك بعضي از افراد معرفي شده ناقص بوده كه منجر به عدم صدور كارت گرديده و يا در مراحل صدور كارت برخي از مدارك گم مي شده كه در نتيجه، كارت تمام افراد معرفي شده، صادر نمي¬گرديد، لذا ستاد انتخابات تصميم گرفت، سامانه¬اي را طراحي نمايد كه نيازي به تحويل مدارك به فرمانداريها نباشد. 3- جهت تمهيد مقدمات حضور تمامي نمايندگان نامزدها در كليه شعب اخذ رأي و تسهيل و روان سازي اين امر، بهترين روش، طراحي سيستم رايانه¬اي بود كه افراد بدون نياز به تحويل مدارك و مراجعه به فرمانداريها، بتوانند اسامي خود را ثبت نموده و فرمانداريها نيز تمامي كارتها را صادر و تحويل ستاد تبليغات نامزد در شهرستانها بنمايد. اين امر علاوه بر بهره وري از سامانه رايانه¬اي كه در راستاي ايجاد دولت الكترونيكي بود، موجب مي گرديد كه نامزدها و ستادهاي تبليغاتي آنان افراد موردنظر خود را به سيستم وارد نموده و از ثبت تمامي اسامي اطمينان حاصل نمايند و كاستيهاي انتخابات گذشته نيز مرتفع گردد. 4- سامانه فوق الذكر بدين صورت طراحي شده بود: الف: به تعداد كليه رؤساي ستاد تبليغات انتخاباتي هر يك از نامزدها در شهرستانها، نام كاربري(user) و كلمه عبور(password) تعريف شد. ب:به تعداد كليه شعب اخذ رأي سراسر كشور براي هر يك از نامزدها، نام كاربري و كلمه عبور ايجاد گرديد. ج: نام كاربري وكلمه عبور رؤساي ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها و نمايندگان آنها در شعب اخذ رأي، دراختيار ستاد مركزي تبليغات انتخاباتي نامزدها قرار مي گرفت و ستاد مركزي هم آنها را در اختيار رؤساي ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها در شهرستانها قرار مي¬داد. د: از طريق ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها در شهرستانها نام كاربري و كلمه عبور در اختيار نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي قرار مي¬گرفت و آنها فقط با ثبت مشخصات شناسنامه¬اي و اسكن عكس خود، وارد سامانه مزبور مي¬شدند و افرادي كه توان انجام اين كار را نداشته باشند، امكان ثبت اسامي آنها توسط ستاد تبليغات انتخاباتي شهرستانها فراهم شده بود. ﻫ : جهت اطمينان از ثبت افراد معرفي شده رئيس ستاد تبليغات انتخاباتي نامزد در شهرستان با نام كاربري و كلمه عبور خود تمامي اسامي را بررسي نموده و سپس تأييد مي نمود. و: پس از تأييد رئيس ستاد تبليغات انتخاباتي نامزد در شهرستان، فرمانداري جهت كليه افراد، كارت كامپيوتري صادر مي كرد. 5- موارد مذكور در تاريخ 2/3/88 طي جلسه¬اي در ستاد انتخابات كشور به نمانيدگان انتخاباتي ابلاغ گرديد و مورد استقبال آنها واقع شد. 6- در همان جلسه اعلام گرديد كه مطابق تبصره 2 قانون حضور نمايندگان رياست جمهوري در شعب اخذ رأي، هزينه اجراي اين امر، قبل از معرفي نمايندگان، از سوي نامزدها پرداخت گردد و مقرر شد كه براي هر نماينده نامزد در شعبه اخذ رأي 5000 ريال به حساب خزانه واريز و رسيد آن ارائه گردد. عليرغم تمهيد تمامي مقدمات مذكور، نظر به اينكه در جلسه هماهنگي صدور كارتهاي شناسايي رايانه¬اي نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي در مورخ امروز 15/3/88 در ستاد انتخابات كشور، نمايندگان برخي ستادهاي مركزي تبليغات انتخاباتي نامزدها، به جهت عدم آمادگي براي ورود اطلاعات نمايندگان آنها در شعب اخذ رأي، درخواست نموده اند صدور كارتهاي مذكور به صورت دستي انجام شود، لذا ستاد انتخابات كشور جهت حسن تعامل بيشتر با ستادهاي تبليغات انتخاباتي نامزدها و بسترسازي مناسب جهت حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي، به كليه فرمانداران سراسر كشورابلاغ نمود كه حسب درخواست اين ستادها، كارتهاي مذكور به صورت دستي صادر شود. لذا لازم است به كليه ستادهاي تبليغات انتخاباتي نامزدها در شهرستانها دستور فرماييد كه ليست مكتوب نمايندگان نامزدها را به همراه دو قطعه عكس، تصوير شناسنامه آنان و رسيد مبلغ واريزشده به شماره حساب 108 به نام خزانه كل كشور با عنوان درآمدهاي عمومي دولت را تا 5 روز قبل از برگزاري انتخابات به فرمانداران تحويل نموده و 48 ساعت قبل از برگزاري انتخابات كارت شناسايي آنها را از فرمانداري دريافت نمايند.