آخرين اخبار
برچسب : انتخابات الکترونیک - 105 مورد
برگزاری انتخابات الکترونیکی در اسفندماه امسال؛ می‌توانیم یا نمی‌توانیم؟

در کشور ما در سال 1378 برای اولین بار بحث استفاده از تجهیزات الکترونیکی و رایانه ای برای برگزاری انتخابات مطرح شد، اما تاکنون این بحث عملی نشده است.