آخرين اخبار
برچسب : فيشهاي نجومي - 1 مورد

دولت و عبور از دام فيش‌ها

افشاي فيشهاي نجومي بعضي از مديران ؛  براي ملتي كه اكثرا با بحرانهاي متعدد اقتصادي ؛ اجتماعي و رفاهي رو به رو هستند ؛  بسيار نگران كننده بود  ؛ آن هم از سوي دولتي كه از روز اول مدعي بزرگ برخورد با فساد مالي و اقتصادي در كشور بود .