آخرين اخبار
برچسب : هزینه های انتخاباتی - 13 مورد

تبلیغات برای نماینده شدن چقدر آب می خورد ؟

بحث هزینه های انتخاباتی بحث داغ این روزهاست و مصاحبه با نمایندگان یکی از مسیرهای دسترسی ، هرچند هیچ یک از نمایندگان رقم واقعی را نمی گویند یا از پاسخ دادن امتناع می کنند یا در یک جمله کوتاه ابراز می کنند که " برای من هزینه ای نداشته ! " ، اما برخی از‌ نمایندگان دوره های قبل که اکنون در مجلس نیستند، کمترین هزینه برای ورود به انتخابات را حدود 100 میلیون و عده ای تا دو، سه میلیارد تومان هم عنوان می کنند.