آخرين اخبار
برچسب : تائید صلاحیت - 10 مورد

بیشترین رد و تاییدصلاحیت‌ها در استانها

نتایج تأیید و رد صلاحیت نامزدهای مجلس به تفکیک استان‌ها منتشر شد و براساس آن استان همدان با 69 درصد و استان البرز با 29 درصد بیشترین و کمترین میزان تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس را در میان استان‌های کشور داشته‌اند.