آخرين اخبار
منبع : خبرگزاری دانشجو - 74 موردفهم هم نیاز به شجاعت دارد

شجاعت، یعنى همان عنصر کارآمدى که ملت ایران را از دوران خاموشى و ذّلت و توسرى‌خورىِ جهانى به دوران زندگى در عرصه مقتداى ملتها منتقل کرد.


هدف از ثبت نامم کمک به خلق حماسه سیاسی بود / آمریکا در حال توطئه‌ جدید علیه ایران است

رئیس مجمع تشخیص گفت: به دلیل افزایش فشارها، نخواستم فردی مستبد به رأی باشم و ثبت‌نام کردم و قصدم در مرحله اول کمک به خلق حماسه ...