آخرين اخبار
منبع : روزنامه اعتماد - 80 مورد
زیبا کلام: انتخابات مجلس دهم بزنگاه حمايت بدنه اجتماعي دولت است

روحاني اگر نتواند كشور را از باتلاق هسته‌يي نجات دهد آينده‌يي ندارد
ارتباط مستقيم دولت با جامعه گرفتن راه و روش پوپوليستي است
تحقق برخي مطالبات سياسي در اختيار دولت نيست
روحاني به دنبال روش‌هاي پوپوليستي نيست
روحاني در ارتباط گرفتن با جامعه چندان موفق نبوده است
دولت بايد براي ارتباط با جامعه از طريق احزاب و نهادهاي مدني اقدام كند
اگر همين امروز انتخابات برگزار شود همه كساني كه به روحاني راي داده‌اند مجددا به او راي خواهند داد